STATUTO
de
Homaranisma Asocio Tutmonda


A. Ĝeneralaj principoj

1. Titolo kaj daŭro.

La nomo de la Asocio estas Homaranisma Asocio Tutmonda (poste en ĉi tiu Statuto: "HAT").

2. Inspiro.

La inspiro por fondi HAT'on estis projektoj hilelismo kaj homaranismo de Ludoviko Lazaro Zamenhof (1859-1917).

3. Konsisto.

HAT konsistas el individuaj membroj - personoj en aĝeco ne malpli ol 18 jaroj, civitanoj de iu ajn lando de la mondo.

4. Celo.

La celo de HAT estas interna praktikado kaj ekstera popularigado de la universala etika kulturo.

5. Rimedoj.

Por atingi siajn celojn HAT:

a) eldonas monatan revuon por la etika kulturo "Homarano";

b) eldonas librojn, broŝurojn kaj aliajn eldonaĵojn;

c) organizas kongresojn, seminariojn kaj aliajn aranĝojn;

ĉ) tenas sian retpaĝejon kaj retforumon;

d) kunlaboras kun aliaj organizaĵoj kies agado enhavas universaletikajn idealojn.

6. Lingvo.

La oficiala lingvo de HAT estas Esperanto

7. Sidejo.

La sidejo de HAT estas (urbo), (lando).

8. Administra jaro.

La administra jaro estas unujara periodo inter du sinsekvaj Kongresoj.

B. Membroj

9. Membriĝo.

Oni estiĝas membro de HAT akceptinte la Aliĝdeklaracion, en ĝia esperantilingva versio, kaj enmaniginte aŭ alsendinte (per kutima poŝto, faksilo au retpoŝto) plenigitan aliĝilon al la prezidanto.

Ĉiun novan membron de HAT la prezidanto envicigas en konstante aktualigatan Liston de membroj, akireblan de ĉiu membro de HAT rete senpage kaj per la kutima poŝto kontraŭ rekompencado de sendokostoj.

10. Eksiĝo.

Membro kiu skribe petas la prezidanton eksigi lin el HAT estas konisiderata kiel eksiĝinta.

11. Eksigo.

Membro kiu kontraŭlaboras la celojn de HAT kaj/aŭ morale aŭ materie damaĝas HAT'on povas esti de la Kongreso eksigita el HAT.

Post unujara nemembreco eksigita membro rajtas peti de la Kongreso permeson denove aliĝi.

C. Oficohavantoj

12. Oficohavantoj.

Ĉiuj oficohavantoj de HAT estas ĉiujare reelektataj per la dumkongresa voĉdonado, surbaze de skribaj memkandidatiĝoj de la membroj.

La oficoj estas sensalajraj kaj ĉiu oficohavanto elspezas proprajn rimedojn por plenumi sian oficon.

13. Prezidanto.

La prezidanto:

a) prezentas HAT'on en juraj aferoj kaj subskribas ĝiajn dokumentojn;

b) gvidas la agadon de HAT inter du sinsekvaj Kongresoj;

c) kunvokas kaj prezidas la Kongreson kaj aliajn aranĝojn de HAT;

ĉ) prezentas al Kongreso raporton pri la agado de HAT inter du sinsekvaj Kongresoj.

d) redaktas kaj distribuas la organon kaj aliajn eldonaĵojn de HAT;

e) prizorgas retpaĝejon de HAT;

f) prizorgas Liston de membroj.

14. Vicprezidanto.

La vicprezidanto laŭbezone helpas al la prezidanto kaj anstataŭas lin.

La vicprezidanto estras la retforumon de HAT.

15. Kasisto.

La kasisto prizorgas financajn aferojn de HAT.

La kasisto estas deviga prezenti al la Kongreso raporton pri la financaj aferoj de HAT inter du sinsekvaj Kongresoj

Ĉ. Kongreso de HAT.

16. Celoj.

La Kongreso de HAT (aliloke en Statuto: "la Kongreso") kiel ĉiujara asembleo de membroj de HAT:

a) aprobas aŭ malaprobas jarraportojn de la prezidanto kaj kasisto;

b) elektas oficohavantojn por la nova periodo inter du sinsekvaj kongresoj;

c) difinas/redifinas Aliĝdeklaracion;

ĉ) decidas pri regularoj ordigantaj tiun aŭ alian agadkampon de HAT;

d) decidas pri la kunlaboro kun aliaj organizaĵoj;

e) decidas pri la eksigo de membroj;

f) decidas pri la dato kaj loko de la sekvonta Kongreso.

D. Dumkongresa voĉdonado

17. Povoj.

Ĉiujn siajn decidojn HAT validigas per la dumkongresa voĉdonado.

18. Voĉdonantoj.

En la dumkongresa voĉdonado ĉiu membro havas unu voĉon.

19. Proceduro.

Oni voĉdonas pere de voĉdoniloj preparitaj de la prezidanto de HAT.

Voĉdoni eblas ankaŭ per la faksilo kaj elektronika poŝto.

La voĉdonadon prizorgas kaj kontrolas tri membroj tiutaske elektitaj de la Kongreso.

20. Decido.

En dumkongresa voĉdonado decidas pli ol duono da esprimitaj voĉoj.

E. Organo

21. Organo.

La oficiala organo de HAT estas la revuo por la etika kulturo "Homarano".

Jarabono je la retpoŝta versio de "Homarano" estas senpaga, kaj jarabono je la surpaperigata versio de "Homarano", distribuata per la kutima poŝto, eblas kontraŭ sendokosto (t.e. oni pagu nur por poŝt-servo).

F. Financoj

22. Financaj aferoj.

Financaj aferoj administrantaj de HAT ampleksas enspezojn kaj elspezojn ligitaj kun:

a) organizado de Kongresoj kaj aliaj aranĝoj de HAT;

b) presado kaj vendado de libroj kaj broŝuroj eldonataj de HAT;

c) presado kaj distribuado de la surpaperigata versio de la organo de HAT;

ĉ) permonaj donacoj al HAT.

G. Ŝanĝo de la Statuto kaj malfondo de HAT.

23. Ŝanĝo de la Statuto.

La Statuton povas ŝanĝi nur decido de la Kongreso.

24. Malfondo de la Societo.

Pri la malfondo de HAT decidas la Kongreso.
   

La Statuto de HAT estas akceptita dum la Renkontiĝo de HAT la 25a de julio 2001 en Zagrebo, Kroatio. Por membroj de HAT validas la esperantlingva teksto. La alilingvaj tekstoj estas tiuj registritaj per notaria akto kaj valida laŭ leĝoj de certaj ŝtatoj.
Сайт создан в системе uCoz